Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SITEEFFECT

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1. SiteEffect, onderdeel van KnowHowww: de eenmanszaak ingeschreven als SiteEffect bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24285122 gevestigd te Amsterdam.
2. Opdrachtgever/ cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met SiteEffect een overeenkomst heeft afgesloten.
3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen zoals deze opgenomen zijn in dit document.
4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SiteEffect goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen en of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.
In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en of overeenkomsten.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
2. Alle aanbiedingen en offertes van SiteEffect zijn vrijblijvend. Hieronder worden zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen en offertes verstaan. Aanbiedingen en offertes van SiteEffect zijn ten hoogste 28 kalenderdagen geldig. Wanneer aanbiedingen/offertes niet binnen deze termijn door de cliënt schriftelijk aanvaardt worden komen deze automatisch te vervallen.
3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. SiteEffect en cliënt zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SiteEffect niet tot het verrichtten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 3: VERPLICHTINGEN SiteEffect
1. SiteEffect levert al haar goederen en diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en garandeert vakmanschap.
2. SiteEffect zet zich in om de gegevens die cliënt opslaat op de apparatuur van SiteEffect zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3. SiteEffect draagt zorg voor een adequate informatie verstrekking in het geval dat diensten of goederen per abuis niet geleverd kunnen worden. Hieronder wordt verstaan informatieverstrekking met betrekking tot de aard van de storing en/of onderhoudswerkzaamheden alsmede informatie over de oorzaak van de storing. Gezien de aard van de diensten die SiteEffect levert is zij voor het succesvol aanbieden van haar diensten soms afhankelijk van andere partijen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN CLIËNT
1. Cliënt stelt SiteEffect steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en/ of bank- of gironummer.
2. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden verplicht cliënt zich te onthouden van het opslaan en/of verspreiden van erotisch-, muziekbestanden-,(waaronder ook mp3), videobestanden-, warez-, racistisch-, discriminerend-, materiaal en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is, danwel indruist tegen de richtlijnen waarnaar is verwezen in art.1.4 van deze algemene voorwaarden. Daarnaast is het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toegestaan.
3. Cliënt onthoudt zich ervan andere cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is cliënt verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks SiteEffect, andere cliënten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. SiteEffect zal cliënt op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Maatregelen zouden kunnen bestaan uit het opschorten van werkzaamheden of het in rekening brengen van extra kosten.
4. Cliënt vrijwaart SiteEffect van alle juridische en/of andersoortige claims met betrekking tot de door cliënt opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
5. Cliënt zal zich houden aan de Netiquette zoals vermeldt in art. 1.4. van deze algemene voorwaarden.
6. Zonder toestemming van SiteEffect is het cliënt niet toegestaan de door SiteEffect verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
7. Cliënt draagt er zorg voor de bescherming van wachtwoorden en gebruikersnamen van accounts die door SiteEffect zijn verstrekt. Hieronder valt nadrukkelijk het vermijden van eenvoudig te hacken wachtwoorden zoals “admin”.
8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van cliënt.
9. SiteEffect heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk)buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de cliënt ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens SiteEffect niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
10. Cliënt is verplicht alle nodige medewerking te leveren die nodig is voor het volbrengen van de diensten die door SiteEffect geleverd worden.
11. Cliënt verklaart door het aanleveren van materiaal aan SiteEffect, dat al het door cliënt aan SiteEffect verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat cliënt toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door SiteEffect te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN BETALING
1. Alle prijzen zijn excl. omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat SiteEffect gerechtigd is d.m.v. een schriftelijk kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3. SiteEffect is in alle gevallen gerechtigd eenzijdig de overeengekomen prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijk kennisgeving aan cliënt aan te passen.
4. Cliënt is gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het vorige lid genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van SiteEffect genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassingen in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren als cliënt niet akkoord wenst te gaan met de in lid 2.3. genoemde aanpassingen.
5. Alle facturen dienen door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.
Indien cliënt niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan cliënt medegedeeld en wordt hem een nadere betalingstermijn gesteld van 7 werkdagen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. SiteEffect behoudt zich het recht voor haar levering op te schorten indien cliënt in verzuim is.
6. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven hetgeen cliënt verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
7. Indien cliënt van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt zijn bezwaren binnen zeven werkdagen na factuurdatum aan SiteEffect kenbaar maken. SiteEffect zal in dat geval een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedragen en de resultaten daarvan aan cliënt mededelen.
8. Alle prijzen die door SiteEffect op de website danwel in offertes of andere mondelinge danwel schriftelijke aanbiedingen zijn gedaan zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten draagt SiteEffect geen verantwoordelijkheid.
9. Dataverkeer overschrijding kost de cliënt per GB € 1,00 vooraf, en € 1,50 achteraf op nacalculatie.
10. Een betaling is pas voldaan wanneer het gehele factuur bedrag op rekening nummer 541634143 of IBAN/SEPA nummer NL95ABNA0541634143 ontvangen is.

ARTIKEL 6: VERTROUWELIJKHEID EN EXCLUSIVITEIT
1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.
2. Cliënt komt overeen dat zij voor de duur van de overeenkomst aan SiteEffect het exclusieve recht verleent de toegewezen opdracht uit te voeren.

ARTIKEL 7: NIET-OVERNAME PERSONEEL
1. Cliënt zal gedurende de looptijd van de met SiteEffect gesloten overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van SiteEffect of van ondernemingen waarop SiteEffect ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met SiteEffect.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EN OF INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, goederen of materialen berusten uitsluitend bij SiteEffect of haar licentiegevers. Cliënt krijgt uitsluitend die rechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
2. Het is SiteEffect toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Als SiteEffect d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
3. SiteEffect is tot geen enkele vrijwaring jegens cliënt gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.
4. SiteEffect heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door SiteEffect opgeleverde projecten.
5. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

ARTIKEL 9: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN
1. Alle door SiteEffect aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van SiteEffect totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is aan SiteEffect inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten volledig door cliënt aan SiteEffect zijn voldaan.
2. Indien SiteEffect rechten aan cliënt verleent of overdraagt gebeurt dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald heeft.

ARTIKEL 10: OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1. Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij SiteEffect daarvoor schriftelijk toestemming verleent.

ARTIKEL 11: ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
1. SiteEffect heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buitengebruik stellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van SiteEffect voor door de cliënt mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
1. SiteEffect is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar SiteEffect weinig of geen invloed op kan uitoefenen. SiteEffect is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade waaronder indirecte schade, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichtingen door SiteEffect tenzij aan SiteEffect opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van SiteEffect in ieder geval beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van SiteEffect.
2. KnowHoww is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het onzorgvuldig handelen van cliënt. Hieronder wordt uitdrukkelijk verstaan; het niet naleven van de door SiteEffect gegeven aanwijzingen, instructies en veiligheidsvoorschriften.
3. Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. SiteEffect is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

ARTIKEL 13: OVERMACHT
1. SiteEffect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien SiteEffect daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers voor SiteEffect. Wanneer de overmacht situatie langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft SiteEffect het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt naar verhouding afgerekend. Als overmacht geldt onder andere: onderbreking van de stroomleveranciers buiten de schuld van SiteEffect, het niet of niet volledig functioneren van computerapparatuur en softwareprogramma’s, een onderbreking in de aansluiting op de internetactiviteiten, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen, in- en uitvoerverboden.

ARTIKEL 14: LEVERINGSTERMIJNEN
1. Aanvragen worden door SiteEffect binnen vijf werkdagen in behandeling genomen. SiteEffect stelt de cliënt op de hoogte van de behandeling middels e-mail, fax of telefoon. SiteEffect streeft ernaar de met de cliënt overeengekomen leveringstermijn niet te overschrijden. Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden medegedeeld.

ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
1. SiteEffect behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging of aanvulling.
2. Indien cliënt de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarde van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

ARTIKEL 16: BEËINDIGING
1. Bij niet tijdig voldoening van enige betalingen op de vervaldag, zal de cliënt over het achterstallige bedrag een vertragingrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, ingaande op de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist.
2. SiteEffect kan de gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling beëindigen indien maar niet uitgezonderd de cliënt een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, de cliënt surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, de cliënt failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de goederen van de cliënt, of er naar het oordeel van SiteEffect redenen zijn om aan te nemen dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet door de cliënt zullen worden nagekomen.
3. SiteEffect heeft eveneens het recht overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen indien de cliënt oneigenlijk gebruikmaakt van het internet (spammen), de cliënt informatie verspreidt die in strijd is met (internationale) wet en regelgeving, de cliënt informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld.

ARTIKEL 17: BEVEILIGING EN PRIVACY
1. Cliënt en SiteEffect staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistratie gesteld, in acht zijn genomen.
Cliënt en SiteEffect zullen voor een adequate beveiliging van persoonsregistratie zorgen.
2. Cliënt en SiteEffect vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en of wettelijke bewaartermijnen.

ARTIKEL 18: DIENSTVERLENING
De hier na vermelden algemene bepalingen, zijn naast algemene bepalingen zoals hierboven vermeld onder 1 tot en met 18 van toepassing indien SiteEffect diensten verleent zoals, zoals maar niet beperkt tot het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening m.b.t. netwerken.
1. SiteEffect zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uitvoeren.
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden is SiteEffect gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen tot dat cliënt de resultaten van een voorgaande fase heeft goedgekeurd.
2. Als SiteEffect op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of anderen prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door cliënt aan SiteEffect worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SiteEffect. SiteEffect is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst sluiten zal SiteEffect cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

ARTIKEL 19: ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. SiteEffect zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens. De cliënt verzekerd dat deze gegevens juist, volledig en consistent zijn.
2. SiteEffect is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 en 8 verkrijgt cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld en is cliënt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
4. SiteEffect heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

ARTIKEL 20: GEBRUIKSRECHTEN
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 en 8 verleent SiteEffect het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Cliënt dient de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen stipt na te leven. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 21: DOMEINNAMEN EN IP-ADRESSEN
1. Indien overeengekomen is dat SiteEffect voor cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van één of meerdere domeinna(a)m(en) en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. SiteEffect vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van SiteEffect, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van cliënt en cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart SiteEffect tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam SiteEffect geen bemiddeling heeft verleend.
5. Cliënt is te allen tijde zelf verplicht te checken of een domein verhuizing en of een houder wijziging goed verloopt. Door nalatigheid van de cliënt door het niet reageren op email, geen geldige EPP code, een zogenaamde locked domain of een systeem storing, of niet correcte status weergave kan een verhuizing of houder wijziging altijd mislukken. Cliënt vrijwaart SiteEffect tegen iedere aanspraak bij het mislukken van een verhuizing of houder wijziging.

ARTIKEL 22: RECLAME
1. Bij gebreke van verplichtingen van SiteEffect dient cliënt, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van cliënt.
2. Indien SiteEffect de reclame gegrond acht, worden na overleg met cliënt de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door cliënt betaalde prijs over het product of dienst.
4. Reclame schort verplichtingen van cliënt niet op.

ARTIKEL 23: SLOTBEPALINGEN
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

CONTACT GEGEVENS
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

ADRES
Bezoekadres:
Maassluisstraat 2
1062 GD Amsterdam

Postadres: Argonautenstraat 19 a1
1076 KJ Amsterdam

Email: info@siteeffect.nl
Website: www.SiteEffect.nl